ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kinete.gr
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του www.kinete.gr υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Το www.kinete.gr μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση,
ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου www.kinete.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου www.kinete.gr ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση/ επίσκεψη, η πλοήγηση αυτού και η παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων ως κάτωθι όρων χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.kinete.gr, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, κείμενα, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογών, σχεδιαγραμμάτων, κλπ. και γενικά όλων των δεδομένων, αρχείων αυτού του ιστοτόπου και η δομή του), αποτελούν τμήμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του www.kinete.gr και προστατεύονται κατά το εκάστοτε ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και δη πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993 όπως ισχύει) επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες ενέργειες και χρήσεις (πχ αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύντομων αποσπασμάτων τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου www.kinete.gr, αναπαραγωγή για διδασκαλία/έρευνα) κι εφόσον δεν ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση και συνοδεύονται πάντα από την ένδειξη και αναφορά του ιστοτόπου, της πηγής, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς ποτέ να συνιστούν παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.
Το www.kinete.gr δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή με μη νόμιμα μέσα.