Εισαγωγή – Παρουσίαση του προγράμματος ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – Έλλη Λεμονίδου

Στόχοι – Διάρθρωση – Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – Κώστας Κορρές

Η Ανάγκη για Ανανέωση των Διδακτικών Προσεγγίσεων στην Ιστορία – Κική Σακκά

Τοπική Ιστορία και Σχολείο – Ιωάννα Δεκατρή